Chất lượng

Mục tiêu là làm việc với một hệ thống bao gồm chất lượng quy trình bên cạnh an toàn thực phẩm, nghề nghiệp và môi trường.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, QUY ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG (EC) số 1099/2009, ngày 24 tháng 9 năm 2009, về việc bảo vệ động vật tại thời điểm giết người có hiệu lực, đã được Brussels thông qua.

Tại Friselva, chúng tôi đã thực hiện tất cả các thay đổi cần thiết để thích ứng và tuân thủ các quy định phúc lợi động vật mới, cũng như để có được chứng chỉ đào tạo cho tất cả nhân viên tham gia chế biến động vật, từ thời điểm chúng tôi nhận được chúng cho đến khi chúng bị giết thịt. Friselva là một công ty luôn thể hiện sự quan tâm lớn đến môi trường và khu vực xung quanh nói chung: đây thậm chí còn là lò mổ đầu tiên của Tây Ban Nha đạt được chứng nhận ISO 14001.

Từ thời điểm đó cho đến ngày nay, Friselva đã rõ ràng trong mục tiêu đạt được các chứng nhận chất lượng tốt nhất có thể trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Ngày nay, Friselva đang sở hữu các chứng chỉ sau: